Lista aktualności Lista aktualności

ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie wiaty- drugi przetarg

Nadleśnictwo Bolewice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 30 tys. euro) na wykonanie robót budowlanych pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej – drugi przetarg.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz budowa wiaty rekreacyjnej o konstrukcji szkieletowej drewnianej.

Lokalizacja: wiata zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym 8283 w Obrębie Bolewice, na terenie leśnictwa Smolarnia w oddz. 716 c.

Orientacyjna ilość osób – wiata przeznaczona dla ok. 60 osób.

Orientacyjna powierzchnia zabudowy wiaty- ok. 80,00 m2.

Konstrukcja wiaty wykonana na planie koła.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.11.2017 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadają wiedzy i doświadczenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiot zamówienia.
 5. Istotne warunki zamówienia

Wszystkie istotne warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część przedmiotu zamówienia do wykonania podwykonawcy, informację na ten temat musi zamieścić na formularzu ofertowym podając zakres czynności który będzie wykonywany przez podwykonawcę.

 1. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice lub w formie skanu. Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty, dopuszcza się także przesłanie skanu podpisanego formularzy oferty drogą mailową na adres bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 16.06.2017 r. do godz.10.00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie nadleśnictwa (Sala Narad) dnia 16.06.2017 r. o godz. 10.30

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi: 14 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Ocena ofert

Kryterium oceny ofert jest Cena ofertowa - 100%

W ramach kryterium Cena ofertowa ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

                                                                      najniższa oferowana cena

Cena ofertowa =  --------------------------------------- x 100 pkt

                                                                 cena rozpatrywanej oferty

 

Ocenie w ramach kryterium Cena ofertowa podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty sporządzonym wg załącznika nr 3.

 1. Dane kontaktowe

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

p. Natalia Hybsz - tel.: 61 44 117 66, e-mail: natalia.hybsz@szczecin.lasy.gov.pl

p. Jakub Kozłowski – tel.: 61 44 117 66, e-mail: jakub.kozlowski@szczecin.lasy.gov.pl

 1. Zastrzeżenie Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru wykonawcy oraz unieważnienia postępowania na podstawie §14 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych" obowiązującego w Nadleśnictwie Bolewice

 

Tadeusz Szymański

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice

Pełen tekst ogłoszenia oraz wszystkie załączniki można pobrać ze strony http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_bolewice/komunikaty_i_ogloszenia